Η μάχη του Τζερνομιάνου (1371), Κούζας Ιωάννης

Το Ορμένιο ως τόπος σύγκρουσης χριστιανικών δυνάμεων και Μωαμεθανών
Η μάχη του Τζερνομιάνου (1371)
Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας