Α.Ε., Θεωρητικής Κατεύθυνσης, 26 (άγνωστα) κείμενα Β΄ Λυκείου, Τσουκαντάς Σ. Α.


Αδίδακτο. Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 7-8

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 7-8
πειράσομαι δ᾽ ὑμᾶς διδάξαι, οὓς ἡγοῦμαι τῶν πολιτῶν προσήκειν ὀλιγαρχίας ἐπιθυμεῖν καὶ οὓς δημοκρατίας.

Αδίδακτο. Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Α΄ Λιποταξίου, 12-13

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Κατά Αλκιβιάδου Α΄ Λιποταξίου, 12-13

καὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡγοῦμαι δικάζειν ὑμᾶς οὐ μόνον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἕνεκα, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀκοσμούντων σωφρονεστέρους ποιῆτε. ἐὰν μὲν τοίνυν τοὺς ἀγνῶτας κολάζητε, οὐδεὶς ἔσται τῶν ἄλλων βελτίων.

Αδίδακτο. Λυσίας, Ολυμπιακός, 1-3

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίας, Ολυμπιακός, 1-3

ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἕνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι, καὶ ὅτι τόνδε τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι᾽ εὔνοιαν τῆς Ἑλλάδος. ἐν μὲν γὰρ τῷ τέως χρόνῳ ἀλλοτρίως αἱ πόλεις πρὸς ἀλλήλας διέκειντο· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος τοὺς τυράννους ἔπαυσε καὶ τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν, ἀγῶνα μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν δὲ πλούτου, γνώμης δ᾽ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ἑλλάδος, ἵνα τούτων ἁπάντων ἕνεκα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν, τὰ μὲν ὀψόμενοι, τὰ δ᾽ ἀκουσόμενοι· ἡγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας.

Αδίδακτο. Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Α΄, κεφ. 3, 3-5

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Α΄, κεφ. 3, 3-5

ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς·

Αδίδακτο. Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Γ΄, κεφ. 2, 4-6

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Γ΄, κεφ. 2, 4-6

ἀλλ᾽ ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς Ἑλλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ᾐδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν.

Αδίδακτο. Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Δ΄, κεφ. 6, 22-25

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Ανάβασις, Βιβλίο Δ΄, κεφ. 6, 22-25

ἐπειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέντες ᾤχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος, οἱ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ᾔσθοντο τὸ ὄρος ἐχόμενον, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἦγε κατὰ τὴν ὁδόν, οἱ δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν οἱ Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν Ἑλλήνων δρόμῳ ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις.

Αδίδακτο. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Α΄, κεφ. 2, 6-7

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Α΄, κεφ. 2, 6-7

οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην: καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. οἱ δ᾽ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. οὓς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς.

Αδίδακτο. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

Κῦρος μὲν οὖν οὕτως εἶπεν: ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Χρυσάντας καὶ εἶπεν ὧδε. ἀλλὰ πολλάκις μὲν δή, ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ: οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δοκεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦντες διατελοῖμεν: ὃ δέ μοι δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρῆν δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. ἐννοήσατε γὰρ δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειθομένων ἁλοίη: τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διαφυλαχθείη: ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειθούντων στράτευμα νίκης τύχοι: πῶς δ᾽ ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν ἄρξωνται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς αὑτοῦ σωτηρίας βουλεύεσθαι.

Αδίδακτο. Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Βιβλίο Η΄, 1-2

ἀλλὰ γὰρ ὅτι μὲν ἐν Σπάρτῃ μάλιστα πείθονται ταῖς ἀρχαῖς τε καὶ τοῖς νόμοις, ἴσμεν ἅπαντες. ἐγὼ μέντοι οὐδ' ἐγχειρῆσαι οἶμαι πρότερον τὸν Λυκοῦργον ταύτην τὴν εὐταξίαν καθιστάναι πρὶν ὁμογνώμονας ἐποιήσατο τοὺς κρατίστους τῶν ἐν τῇ πόλει. τεκμαίρομαι δὲ ταῦτα, ὅτι ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν οἱ δυνατώτεροι οὐδὲ βούλονται δοκεῖν τὰς ἀρχὰς φοβεῖσθαι, ἀλλὰ νομίζουσι τοῦτο ἀνελεύθερον εἶναι: ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ τῷ ταπεινοὶ εἶναι μεγαλύνονται καὶ τῷ ὅταν καλῶνται τρέχοντες ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ὑπακούειν, νομίζοντες, ἢν αὐτοὶ κατάρχωσι τοῦ σφόδρα πείθεσθαι, ἕψεσθαι καὶ τοὺς ἄλλους: ὅπερ καὶ γεγένηται.

ΑΕ Θεωρητικής 01

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένης, ‘Υπέρ τῆς Ῥοδίων έλευθερίας, παρ. 17

Ὁρᾶτε δέ κάκεῖν’, ὦ ἂνδρες Ἀθηναῖοι, ὃτι πολλούς ὑμεῖς πολέμους πεπολεμήκατε καί πρός δημοκρατίας καί πρός ὀλιγαρχίας καί τοῦτο μέν ἲστε καί αὐτοί ̇̇ ἀλλ’ ὑπέρ ῶν πρός ἑκατέρους ἒσθ’ ὑμῖν ὁ πόλεμος, τοῦτ’ ἲσως ὑμῶν οὐδείς λογίζεται. ὑπέρ τίνων οῦν ἐστίν; πρός μέν τούς δήμους ἢ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων δημοσίᾳ διαλύσεσθαι ταῦτα, ἢ περί γῆς μέρους ἢ ὃρων ἢ φιλονικίας ἢ τῆς ἡγεμονίας̇ πρός δέ τάς ὀλιγαρχίας ὑπέρ μέν τούτων οὐδενός, ὑπέρ δέ τῆς πολιτείας καί τῆς ἐλευθερίας.

Ιστορία 01

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

1. Η Άννα Κομνηνή στο σύγγραμμά της «Αλεξιάς» περιγράφει τα συμβάντα της εποχής του πατέρα της
2. Το Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας ήταν πανεπιστήμιο στη Ρώμη
3. Το πιο γνωστό ακριτικό τραγούδι ήταν του Διγενή
4. Η Αγία Σοφία είναι τρουλαία βασιλική
5. Ο Θεοφάνης ο Έλληνας ήταν μουσικός

                                                                        (μονάδες 5)

Ιστορία 02

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
 1. Οι σκλαβηνίες ήταν νησίδες σλαβικού πληθυσμού ανάμεσα σε ντόπιους.
 2. Το έτος Εγίρα είναι ο χρόνος αποδημίας του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα.
 3. Το Κοράνιο είναι το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων.
 4. Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων έγινε από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.

Ιστορία 03. Διαγώνισμα

Διαγώνισμα

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες

 1. Ο λογοθέτης του Γενικού ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά του κράτους.
 2. Τα στρατιωτόπια ήταν κτήματα από τα οποία ζούσαν και συντηρούσαν τον οπλισμό τους οι στρατιώτες.

Ιστορία 04

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: σκλαβηνίες, προνοιάριος, Τρίτη Ρώμη, Αναγέννηση.
Μονάδες 25


2. Πώς δημιουργήθηκε το Ανατολικό Ζήτημα; Να προσδιορίσετε τη στάση των ευρωπαϊκών δυνάμεων.
Μονάδες 25

Ιστορία 05

ΟΜΑΔΑ Α΄


1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ)


1. Οι Σκλαβηνίες ήταν νησίδες Σλάβων εποίκων διασκορπισμένες ανάμεσα στο γηγενή πληθυσμό

2. Οι εκστρατείες του Ηράκλειου κατά των Περσών είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα

3. Οι πρωτεργάτες του κινήματος της εικονομαχίας ήταν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄ και Κωνσταντίνος Ε΄

Ιστορία 06

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος.
 1. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία διαδόθηκε από μεταφράσεις Αράβων των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
 2. Το Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας είχε διευθυντή τον Μιχαήλ Ψελλό
 3. Εκπρόσωπος των πλατωνικών αντιλήψεων ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
 4. Οι αριστοτελικές ιδέες εκφράστηκαν από τον Γεώργιο Σχολάριο Γεννάδιο
 5. Ο Πλήθων ίδρυσε πλατωνική Ακαδημία στη Φλωρεντία                                                            
 (μονάδες 15)

ΚΝΛ, Καραγάτσης,Τα χταποδάκια

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα χταποδάκια, Μ. Καραγάτση

 Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. Οι συγγραφείς του μεσοπολέμου αξιοποιούν τα νατουραλιστικά στοιχεία στο έργο τους. Εντοπίστε στο συγκεκριμένο κείμενο τρία παραδείγματα νατουραλισμού.
(Μονάδες 15)

ΚΝΛ, Καρκαβίτσας, Ναυάγια

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ναυάγια, Ανδρέας Καρκαβίτσας

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1. «Τα διηγήματα του Α. Καρκαβίτσα έχουν ηθογραφικό χαρακτήρα». Επιβεβαιώνεται η άποψη αυτή μέσα από το συγκεκριμένο διήγημα;
(μονάδες 15)

ΚΝΛ, Καρυωτάκης, [Είμαστε κάτι ...]. Διαγώνισμα

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κ. Γ. Καρυωτάκης [ Είμαστε κάτι….]

Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες
κιθάρες. Ο άνεμος, όταν περνάει,
στίχους, ήχους παράφωνους ξυπνάει
στις χορδές που κρέμονται σαν καδένες.